Om Nordiske Nettverk

 

- En ny måte å samarbeide på i Norden

Nordiske Nettverk er en web-basert portal som fører medborgerorganisasjoner i Norden sammen. Vi vil utvikle denne plattformen til en interaktiv, nettverksbasert portal, hvor organisasjoner kan finne nordiske samarbeidspartnere, opprette seg som brukere og utvide deres nettverk.

Dette er kun begynnelsen - fremtiden er full av muligheter

I første fase kan din organisasjon

  • Skape nye nettverk via portalen og søke etter kategori
  • Planlegge felles seminarer og arrangementer
  • Arbeide på felles politiske uttalelser og stillingtagen
  • Skape et rådgivende nettverk for Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd

 

Plattformen Nordiske Nettverk er en helt ny måte å nettverke i Norden

Målgruppe

Plattformen henvender seg til forskjellige typer av nordiske sammenslutninger og organisasjoner med nordiske aktiviteter

>  Nordiske paraplyorganisasjoner og forbund
>  Uformelle nordiske nettverk mellom to eller flere land
>  Nordiske institusjoner
>  Nordiske prosjekter
>  Andre aktører med interesse for nordisk samarbeid

Et sterkt nordisk sivilsamfunn

Det nordiske samarbeid hviler på prinsippet om et sterkt sivilsamfunn med innflytelse på beslutningsprosessene. Derfor vil vi grunnlegge et samarbeidsforum for nordiske medborgerorganisasjoner. Denne web-baserte portalen muliggjør samarbeid i Norden på en helt ny måte. I portalen kan din organisasjon finne nye måter å komme i kontakt med andre organisasjoner, og andre organisasjoner har mulighet for å finne deg.

Vi vil også styrke samarbeidet mellom medborgerorganisasjonene og Nordisk Ministerråd/Nordisk Råd. Plattformen Nordiske Nettverk skaper muligheten for å skape et rådgivende nettverk for nordiske beslutningstakere.

Målsetning

Målet er å skape et dynamisk organ som sammenknytter sivilsamfunnet med det offisielle nordiske samarbeidet. Det er viktig for både NMR og NR å få muligheten til å styrke deres arbeid gjennom konsultasjoner med eksperter, samt for sivilsamfunnet å styrke sin stemme og posisjon. Vi anser det for å være meget viktig å styrke dialogen mellom medborgerorganisasjonene og NMR/NR. Plattformen bør på denne måten muliggjøre at organisasjoner kan fungere som rådgivende og initiativtakende aktører for NMR/NR i forskjellige spørsmål som berører spesifikke områder.

Dette er kun begynnelsen! Vær med fra starten og bidra til utviklingen av det nye nordiske nettverk!

Vi ønsker alle organisasjoner som deler de verdier som utgjør kjernen i de nordiske velferdsstater velkommen. Det vil si tillit, frihet under ansvar, respekt, åpenhet, inkludering, toleranse, likhet og demokrati. Velkommen!